RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest X-PLORE 4X4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-511) przy ul. Rakowickiej 10B lok. 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000826385, NIP 6751723713, REGON 385426551, zwany dalej Administratorem. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy biuro@x-plore4x4.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy - udział w wyprawie zorganizowanej przez X-PLORE 4X4 Sp. z o.o.,
b) świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) obsługi zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej przez Administratora,
d) przesyłania informacji organizacyjnych,
e) marketingu własnych usług i przesyłaniu informacji o naszych wyprawach,
f) wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i podatkowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż 1 rok od momentu zakończenia umowy czyli daty zakończenia wyprawy, w której Pani/Pan wzięła udział. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza pracownikami i współpracownikami Administratora oraz podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi zakwaterowania, uzyskania stosownych zezwoleń, bankom w zakresie realizacji płatności.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu

^